Visual tracking via nonnegative multiple coding

Published in IEEE Transactions on Multimedia (TMM), 2017

Authors: Fanghui Liu, Chen Gong, Tao Zhou, Keren Fu, Xiangjian He, and Jie Yang

Download paper

Recommend citation:

@article{Liu2017visual,

title={Visual Tracking via Nonnegative Multiple Coding},

author={Liu, Fanghui and Gong, Chen and Zhou, Tao and Fu, Keren and He, Xiangjian and Yang, Jie},

journal={IEEE Transactions on Multimedia},

volume={19}, number={12},

pages={2680–2691},

year={2017}, }